Formularz

Adres pocztowy

prezentacje można nadsyłać poprzez (do wyboru jeden wariant):

– pocztę tradycyjną (na nośnikach elektronicznych typu CD/pendrive) na adres biura Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego, Wełniany Rynek 11/7, Bydgoszcz 85-036 (decyduje data stempla pocztowego)

– serwis WeTransfer.com wskazując jako adresata („Email to”) adres e-mail festiwal@kosmazlotowski.eu (decyduje data wysłania).

Każdy z obu wariantów wysyłki winien zawierać również oryginał lub skan oświadczenia (załącznik nr 1a).

Szkoły ponadgimnazjalne przysyłają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) wraz  z zeskanowanymi oświadczeniami (załącznik nr 1 – „a” lub „b”) drogą mailową w terminie do 28 lutego br. (decyduje data wysłania):
kujawsko-pomorskie: festiwal@kosmazlotowski.eu, kontakt tel.  523460028,
łódzkie: maciej.mroczynski@tlen.pl, kontakt tel. 791 398 403

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej wymienione adresy telefoniczne i e-mailowe.