Formularz

DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH, ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO ELIMINACJI

Szkoły podstawowe: Prezentacje  multimedialne należy nadsyłać do 31 marca br.  poprzez (do wyboru jeden wariant):

– pocztę tradycyjną (na nośnikach elektronicznych typu CD/pendrive) na adres biura Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego, Wełniany Rynek 11/7, Bydgoszcz 85-036 (decyduje data stempla pocztowego)

– serwis WeTransfer.com wskazując jako adresata („Email to”) adres e-mail festiwal@kosmazlotowski.eu (decyduje data wysłania).

Każdy z obu wariantów wysyłki winien zawierać również oryginał lub skan oświadczenia (załącznik nr 1a).

Szkoły ponadpodstawowe przysyłają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) wraz
z zeskanowanymi oświadczeniami (załącznik nr 1 – „a” lub „b”) wyłącznie drogą mailową
w terminie do 31 marca br. (decyduje data wysłania):
kujawsko-pomorskie: festiwal@kosmazlotowski.eu, kontakt tel.  523460028,
łódzkie: maciej.mroczynski@tlen.pl, kontakt tel. 690143115.