Regulamin konkursu

TRADYCJA I PAMIĘĆ” – REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO

 CELE I ZAŁOŻENIA 

– festiwal ma charakter konkursu obejmującego swoim zasięgiem województwo łódzkie
i kujawsko-pomorskie

– celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem
i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej
i świadomości przynależności do państwa polskiego

– konkurs pozwoli w swoich założeniach docierać uczestnikom do wydarzeń związanych
z problematyką i dziejami regionalnymi w powiatach wspomnianych wcześniej województw

– festiwal daje szansę wypowiedzieć się osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę regionalną

– projekt (konkurs) daje możliwości rozwijania wśród uczestników zdolności literackich, reżyserskich, dziennikarskich, badawczych, itp.

– założeniem jest również nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się historią (w tym historią regionalną)

ADRESACI I SZCZEBLE

– konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i szkół z terenów województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego

– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych

– uczestnicy będą rywalizować podzieleni na dwie kategorie – szkoły podstawowe
i gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści przygotują prezentacje multimedialne i biorą udział w turnieju wiedzy

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w eliminacjach na szczeblu międzypowiatowym

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – z najlepszymi wynikami w eliminacjach wezmą udział konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału

– najlepsi autorzy prezentacji multimedialnych również zmierzą się w konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału

– prezentacje multimedialne będą oceniane w skali punktowej (1-100)

– regulamin zakłada prowadzenie klasyfikacji drużynowej. Placówka edukacyjna otrzymuje tyle punktów, ile łącznie zgromadzili jej uczniowie.

FORMY PRAC

– prezentacje multimedialne przejdą na własność organizatorów (organizatorzy mogą publikować prace w środkach masowego przekazu) przy jednoczesnym zachowaniu przez autorów praw do zmian

– prezentacja multimedialna może mieć formę audio-video

– prezentacja powinna zawierać co najmniej pięć slajdów, a jeden slajd stanowi ilustracja wraz z opisem

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie przygotowują prac konkursowych – zastępują je eliminacje

– każdy uczestnik konkursu musi mieć swojego opiekuna, który jest osobą pełnoletnią

– prezentacja multimedialna musi zostać przygotowana w jednym pliku. Wyjątek może stanowić jedynie oprawa muzyczna. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne
z dyskwalifikacją pracy.

– prezentacje multimedialne mogą być wykonane wyłącznie w plikach o następujących rozszerzeniach: avi , mov, mp4, ppt, pptx, odp

– wszystkie prace są wykonywane samodzielnie, nie dopuszcza się udziału grup wieloosobowych

– każda praca musi być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora, imię
i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, nazwa i adres placówki oświatowej, wykaz materiałów źródłowych użytych w pracy i wykaz literatury. Ponadto w pracy muszą zostać zawarte dane adresowe i email autora. Wszystkie dane osobowe muszą zostać umieszczone bezpośrednio za stroną tytułową, natomiast bibliografia – na ostatniej stronie. Niedopełnienie tych wymogów może być równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.

– do każdej pracy konieczne jest dołączenie oświadczenia zawartego
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoby pełnoletnie wypełniają załącznik nr 1b, natomiast rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich wypełniają załącznik nr 1a

– uczestnicy, którzy nie dostarczą wypełnionych i podpisanych oświadczeń nie mogą wziąć udziału w Festiwalu Historycznym

– szkoły zgłaszają uczniów do eliminacji. Zgłaszanie odbywa się drogą mailową.

NAGRODY

Na autorów najlepszych prac, a także zwycięzców turniejów historycznych czekają atrakcyjne nagrody, m. in. wycieczki i nagrody rzeczowe. Nagrody są wręczane podczas międzywojewódzkiego finału. Nieobecność na finale jest równoznaczna z utratą nagrody.

ORGANIZATORZY I PATRONAT

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć.

Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Łódzki Kurator Oświaty.

DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH, ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO ELIMINACJI

Prezentacje  multimedialne należy nadsyłać do 15 marca br.  poprzez (do wyboru jeden wariant):

– pocztę tradycyjną (na nośnikach elektronicznych typu CD/pendrive) na adres biura Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego, Wełniany Rynek 11/7, Bydgoszcz 85-036 (decyduje data stempla pocztowego)

– serwis WeTransfer.com wskazując jako adresata („Email to”) adres e-mail festiwal@kosmazlotowski.eu (decyduje data wysłania).

Każdy z obu wariantów wysyłki winien zawierać również oryginał lub skan oświadczenia (załącznik nr 1a).

Szkoły ponadgimnazjalne przysyłają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) wraz  z zeskanowanymi oświadczeniami (załącznik nr 1 – „a” lub „b”) drogą mailową w terminie do 28 lutego br. (decyduje data wysłania):
kujawsko-pomorskie: festiwal@kosmazlotowski.eu, kontakt tel.  523460028,
łódzkie: maciej.mroczynski@tlen.pl, kontakt tel. 500 002 076.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jurorzy konkursu nie są zobligowani do uzasadniania swoich werdyktów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu. Jakiekolwiek niedopełnienie postanowień zawartych w regulaminie może zdyskwalifikować uczestnika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA.

 

Dane osobowe uczestników, opiekunów oraz pozostałych osób, które będą kierowały korespondencję do organizatorów konkursu, a także brały w nim udział są przetwarzane
i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania
i zabezpieczenia danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Administratorem danych osobowych będzie osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć.

Każda osoba, które akceptuje niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, iż w ramach ochrony jej danych osobowych będzie ona miała wgląd w ich treść, a także będzie miała możliwość i kopiowania, a także występowania z wnioskiem o ich usunięcie – co jednocześnie będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

Tematyka prezentacji multimedialnych (szkoły podstawowe i gimnazja)

 1. Drogi do niepodległości
 2. Dwie koncepcje odzyskania niepodległości – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego, scharakteryzuj i wskaż różnice.
 3. Działania na rzecz odzyskania niepodległości. Geneza utworzenia Legionów Polskich. Komitet Narodowy Polski i jego rola w odzyskaniu niepodległości. Dlaczego odzyskanie niepodległości świętujemy 11 listopada?
 4. Kształtowanie się granic II RP
 5. Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. geneza, przebieg i konsekwencje. Konflikt jako poligon wojny manewrowej.
 6. Kształtowanie się granicy polsko-niemieckiej. Przyczyny porażki w plebiscytach, powstania – ich przebieg i konsekwencje.
 7. Wojna polsko-ukraińska. Przyczyny i przebieg konfliktu.
 8. Piłsudski kontra Dmowski – dwie wizje polityki zagranicznej II RP.
 • Polityka, ludzie i wydarzenia
 1. Wielcy politycy, np. Roman Dmowski, Józef Piłsudski,
 2. Zamach na prezydenta Narutowicza. Atmosfera przed zamachem, sytuacja polityczna po zamachu.
 3. Partie polityczne i ich liderzy.
 4. Kultura i sztuka dwudziestolecia międzywojennego. Spuścizna II RP.
 5. Gospodarka II RP.. Największe osiągnięcia gospodarcze tego okresu.
 6. Poczet prezydentów II RP.
 7. Politycy i polityka zagraniczna II RP.
 8. Problem mniejszości narodowych i polityka władz wobec nich
 9. Charakterystyka systemu parlamentarno-gabinetowego w II RP.
 1. Polska w dobie sanacji
 2. Przewrót majowy. Geneza i przebieg. Jak przewrót był postrzegany za granicą?
 3. Charakterystyka ustroju politycznego po przejęciu rządów przez Józefa Piłsudskiego. Skąd wzięło się określenie „sanacja”?
 4. Krajobraz polityczny po śmierci Józefa Piłsudskiego. Najważniejsze postacie obozu sanacyjnego.
 5. Polityka gospodarcza w państwa w latach 1926-39 r. Wielki Kryzys i jego skutki.
 1. Kampania wrześniowa
 2. Uzbrojenia i taktyka Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. Rola kawalerii i jej sukcesy w walce z Niemcami
 3. Bohaterowie i dowódcy kampanii wrześniowej.
 4. Największe bitwy kampanii wrześniowej i ich znaczenie dla przebiegu wojny.
 5. Kampania wrześniowa w regionie, np. bitwa pod Kutnem, bombardowanie Wielunia, krwawa niedziela w Bydgoszczy. Rodzinny przekaz na temat wydarzeń w twoim mieście.
 6. Pamięć o kampanii wrześniowej, np. Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie.
 7. Wybrana jednostka Wojska Polskiego II RP i jej losy, np. 37. Łęczycki Pułki Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego

Tematyka turnieju finałowego (szkoły podstawowe i gimnazja)

II RP DO WYBUCHU  II WOJNY ŚWIATOWEJ

 1. Ustrój II RP
 2. Mała Konstytucja
 3. Konstytucja Marcowa
 4. Konstytucja Kwietniowa
 5. Partie polityczne w okresie międzywojennym
 6. Przewrót majowy. Przyczyny, przebieg i skutki.
 7. Prezydenci i premierzy II RP
 8. Gospodarka II RP
 9. Reformy Władysława Grabskiego
 10. Reforma rolna 1925
 11. Budowa Gdyni
 12. Centralny Okręg Przemysłowy
 13. Wielki Kryzys ekonomiczny w Polsce i jego skutki
 14. Prezydenci i premierzy II RP
 15. Charakterystyka rządów-reformy, lata rządów
 16. Kadencja prezydenta, zakres kompetencji, aktywność poszczególnych prezydentów, osoby pełniące funkcję prezydenta w II RP
 17. Polityka zagraniczna II RP
 18. Polityka zagraniczna w latach 1918-1926
 19. Polityka zagraniczna rządów sanacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. polityki równowagi.
 20. Polska pod rządami sanacji.
 21. Nowele sierpniowe
 22. Rządy pułkowników
 23. Proces brzeski i sprawa brzeska
 24. Parlament w II RP jako władza ustawodawcza
 25. Sanacja bez Piłsudskiego- podziały
 26. Droga do wojny
 27. Żądania Hitlera wobec Polski
 28. Sojusze II RP w latach 30-tych.
 29. Ostatnie miesiące pokoju. Polityka II RP w 1939 roku.
 30. Początek II wojny światowej, działania wojenne 1 września 1939 roku.
 31. Kultura i Nauka II Rzeczypospolitej i jej dorobek.

Tematyka eliminacji (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Ustrój II RP
 2. Mała Konstytucja
 3. Konstytucja Marcowa
 4. Konstytucja Kwietniowa
 5. Partie polityczne w okresie międzywojennym
 6. Przewrót majowy. Przyczyny, przebieg i skutki.
 7. Gospodarka II RP
 8. Reformy Władysława Grabskiego
 9. Reforma rolna 1925
 10. Budowa Gdyni
 11. Centralny Okręg Przemysłowy
 12. Wielki Kryzys ekonomiczny w Polsce i jego skutki
 13. Prezydenci i premierzy II RP
 14. Charakterystyka rządów-reformy, lata rządów
 15. Kadencja prezydenta, zakres kompetencji, aktywność poszczególnych prezydentów, osoby pełniące funkcję prezydenta w II RP
 16. Polityka zagraniczna II RP
 17. Polityka zagraniczna w latach 1918-1926
 18. Stosunki polsko – niemieckie 1918-1939
 19. Stosunki polsko-radzieckie 1918-1939
 20. Stosunki polsko-czeskie 1918-1939
 21. Stosunki polsko-litewskie 1918-1939
 22. Polska pod rządami sanacji.
 23. Nowele sierpniowe
 24. Rządy pułkowników
 25. Proces brzeski i sprawa brzeska
 26. Parlament w II RP jako władza ustawodawcza
 27. Sanacja bez Piłsudskiego- podziały
 28. Droga do wojny
 29. Żądania Hitlera wobec Polski
 30. Sojusze II RP w latach 30-tych.
 31. Ostatnie miesiące pokoju. Polityka II RP w 1939 roku.
 32. Początek II wojny światowej, działania wojenne 1 września 1939 roku.
 33. Kultura i Nauka II Rzeczypospolitej i jej dorobek.

FINAŁ SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE –ZAGADNIENIA

 

 1. Stosunki polsko-niemieckie i polsko-radzieckie w II RP
 2. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1918-1926
 3. Traktaty zawierane z Niemcami po 1926 roku
 4. Droga do wojny –stosunki polsko-niemieckie w końcówce lat 30-tych XX wieku.
 5. d) Traktat ryski, stosunki polityczne między Polską i Rosja Radziecką po traktacie
  e) Pakt o nieagresji 1932 r i próby porozumienia z Rosją Radziecką
  f) Pakt Ribbentrop- Mołotow, geneza porozumienia , jego treść i konsekwencje
 6. Wojna obronna Polski w 1939 roku.
 7. Plan ataku Niemiec na Polskę w 1939 roku
 8. Najważniejsze bitwy ( epizody) wojny obronnej w 1939 roku
 9. Bohaterowie i dowódcy kampanii wrześniowej
 10. Agresja radziecka na Polskę w 1939 roku , przebieg, przyczyny i skutki
 11. Polskie Armie w trakcie walk wojny obronnej i ich dowódcy
 12. Zbrodnie hitlerowskie we wrześniu i październiku 1939 roku
 13. Uzbrojenie polskie i niemieckie w wojnie obronnej 1939 roku.
 14. Wojsko Polskie i jego uzbrojenie oraz rozwój w  1918-1939 roku.
 15. Piechota
 16. Kawaleria
 17. Artyleria
 18. Lotnictwo
 19. Marynarka Wojenna