Regulamin konkursu

TRADYCJA I PAMIĘĆ” – REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO VI EDYCJA

 

CELE I ZAŁOŻENIA

– festiwal ma charakter konkursu obejmującego swoim zasięgiem województwo łódzkie
i kujawsko-pomorskie

– celem nadrzędnym konkursu jest rozwijanie uczuć związanych z patriotyzmem
i zainteresowań historyczną tematyką lokalną, a także pogłębianie wiedzy historycznej
i świadomości przynależności do państwa polskiego

– konkurs pozwoli w swoich założeniach docierać uczestnikom do wydarzeń związanych
z problematyką i dziejami regionalnymi w powiatach wspomnianych wcześniej województw

– festiwal daje szansę wypowiedzieć się osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę regionalną

– projekt (konkurs) daje możliwości rozwijania wśród uczestników zdolności literackich, reżyserskich, dziennikarskich, badawczych, itp.

– założeniem jest również nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się historią (w tym historią regionalną)

ADRESACI I SZCZEBLE

– konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i szkół z terenów województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego

– w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z wyłączeniem szkół dla dorosłych

– uczestnicy będą rywalizować podzieleni na dwie kategorie – szkoły podstawowe
oraz szkoły ponadpodstawowe

– uczniowie szkół podstawowych przygotują prezentacje multimedialne i biorą udział
w konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału

– uczniowie szkół ponadpodstawowych biorą udział w eliminacjach na szczeblu międzypowiatowym

– uczniowie szkół ponadpodstawowych – z najlepszymi wynikami w eliminacjach wezmą udział w konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału

– najlepsi autorzy prezentacji multimedialnych również zmierzą się w konkursie wiedzy historycznej, który odbędzie się podczas międzywojewódzkiego finału

– prezentacje multimedialne będą oceniane w skali punktowej (1-100)

– regulamin zakłada prowadzenie klasyfikacji drużynowej. Placówka edukacyjna otrzymuje tyle punktów, ile łącznie zgromadzili jej uczniowie.

FORMY PRAC

– prezentacje multimedialne przejdą na własność organizatorów (organizatorzy mogą publikować prace w środkach masowego przekazu) przy jednoczesnym zachowaniu przez autorów praw do zmian

– prezentacja multimedialna może mieć formę audio-video

– prezentacja powinna zawierać co najmniej pięć slajdów, a jeden slajd stanowi ilustracja wraz z opisem

– uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przygotowują prac konkursowych – zastępują je eliminacje

– każdy uczestnik konkursu musi mieć swojego opiekuna, który jest osobą pełnoletnią

– prezentacja multimedialna musi zostać przygotowana w jednym pliku. Wyjątek może stanowić jedynie oprawa muzyczna. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne
z dyskwalifikacją pracy.

– prezentacje multimedialne mogą być wykonane wyłącznie w plikach o następujących rozszerzeniach: avi , mov, mp4, ppt, pptx, odp

– wszystkie prace są wykonywane samodzielnie, nie dopuszcza się udziału grup wieloosobowych

– każda praca musi być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora, imię
i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, nazwa i adres placówki oświatowej, wykaz materiałów źródłowych użytych w pracy i wykaz literatury. Ponadto w pracy muszą zostać zawarte dane adresowe i email autora. Wszystkie dane osobowe muszą zostać umieszczone bezpośrednio za stroną tytułową, natomiast bibliografia – na ostatniej stronie. Niedopełnienie tych wymogów może być równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.

– do każdej pracy konieczne jest dołączenie oświadczenia zawartego
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Osoby pełnoletnie wypełniają załącznik nr 1b, natomiast rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich wypełniają załącznik nr 1a

– uczestnicy, którzy nie dostarczą wypełnionych i podpisanych oświadczeń nie mogą wziąć udziału w Festiwalu Historycznym

– szkoły ponadpodstawowych zgłaszają uczniów do eliminacji (załącznik nr 2). Zgłaszanie odbywa się drogą mailową.

NAGRODY

Na autorów najlepszych prac, a także zwycięzców turniejów historycznych czekają atrakcyjne nagrody, m. in. wycieczki i nagrody rzeczowe. Nagrody są wręczane podczas międzywojewódzkiego finału. Nieobecność na finale jest równoznaczna z utratą nagrody.

Tegoroczna gala finałowa planowana jest 30 maja 2020r., a eliminacje szczebla szkół ponadpodstawowych w miesiącu kwietniu.

ORGANIZATORZY I PATRONAT

Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć.

Honorowy patronat nad festiwalem objęli: Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH, ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO ELIMINACJI

Szkoły podstawowe: Prezentacje  multimedialne należy nadsyłać do 31 marca br.  poprzez (do wyboru jeden wariant):

– pocztę tradycyjną (na nośnikach elektronicznych typu CD/pendrive) na adres biura Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego, Wełniany Rynek 11/7, Bydgoszcz 85-036 (decyduje data stempla pocztowego)

– serwis WeTransfer.com wskazując jako adresata („Email to”) adres e-mail festiwal@kosmazlotowski.eu (decyduje data wysłania).

Każdy z obu wariantów wysyłki winien zawierać również oryginał lub skan oświadczenia (załącznik nr 1a).

Szkoły ponadpodstawowe przysyłają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) wraz
z zeskanowanymi oświadczeniami (załącznik nr 1 – „a” lub „b”) wyłącznie drogą mailową
w terminie do 31 marca br. (decyduje data wysłania):
kujawsko-pomorskie: festiwal@kosmazlotowski.eu, kontakt tel.  523460028,
łódzkie: maciej.mroczynski@tlen.pl, kontakt tel. 690143115.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jurorzy konkursu nie są zobligowani do uzasadniania swoich werdyktów. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu. Jakiekolwiek niedopełnienie postanowień zawartych w regulaminie może zdyskwalifikować uczestnika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA.

 

Dane osobowe uczestników, opiekunów oraz pozostałych osób, które będą kierowały korespondencję do organizatorów konkursu, a także brały w nim udział są przetwarzane
i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania
i zabezpieczenia danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

Administratorem danych osobowych będzie osoba wyznaczona przez Stowarzyszenie Tradycja i Pamięć.

Każda osoba, które akceptuje niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, iż w ramach ochrony jej danych osobowych będzie ona miała wgląd w ich treść, a także będzie miała możliwość i kopiowania, a także występowania z wnioskiem o ich usunięcie – co jednocześnie będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.